Tillgängliga uppdrag

Omfattning: 100%

Info: Sedvanliga arbetsuppgifter inom äldre.

Krav: Erfarenhet av handläggning av äldre.

Omfattning: 100%, distansarbete ska ske i samråd med enhetschef och anpassas utifrån verksamhetens behov.

Info: Myndighetsutövning inom LSS.

Krav: Minst fem års erfarenhet inom myndighetsutövning LSS, ska kunna arbeta självständigt, flexibel.

Omfattning: 100%

Info: Handläggning av ärenden enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, både vuxna och barn samt enligt Socialtjänstlagen, SoL.

Handläggningen enl. Socialtjänstlagen avser handläggning av ärenden som rör socialpsykiatri, men även barn samt yngre med funktionsnedsättning. Treserva, Cosmic Link.

Krav: Socionomexamen. Minst tre års erfarenhet av arbetsuppgifterna som beskrivits ovan, både LSS- och SoL-handläggning. Erfarenhet av komplexa ärenden med flera samverkansparter.

Erfarenhet av handläggning enligt IBIC. Konsulten ska kunna arbeta på plats från arbetsgivarens kontor alla vardagar i veckan, men möjlighet till distansarbete visst antal dagar/v finns efter introduktionsperioden. B- Körkort.

Omfattning: 100%

Info: Utredningsarbete, socialsekreterare inom myndighetsövning barn och unga.

Krav: Treserva, erfarenhet 2–5 år. Krav på körkort

Omfattning: 100%

Info: Sedvanliga arbetsuppgifter i mottagningsfunktion som innefattar telefonmottagning enligt schema, skyddbedömningar, förhandsbedömningar, akuta utredningar avseende LVU, LVM och ekonomiskt bistånd. Då vi har som mål att arbeta med hemmaplanslösningar är det av stor vikt att sträva efter att arbeta med de resurser som finns inom kommunen. Vi arbetar utifrån delaktighet och samtal med barn är viktigt i vårt arbetssätt. Vid undantagsfall när detta ej är lämpligt ska detta tydligt motiveras. Utifrån rättssäkerhet är det av största vikt att dokumentationen är uppdaterad.

Krav: Utbildning. Minst 2 års erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter.

Omfattning: 100%, viss möjlighet finns att arbeta hemifrån (max en dag/vecka).

Info: Utredningar barn och unga 0–20 år enligt SoL och LVU. (insatser följs upp av separat arbetsgrupp och omfattas inte av uppdraget)

Krav: Uppdraget kräver självständig socionomkonsult med lång erfarenhet av myndighetsutövning barn och unga, minst 3 år. Erfarenhet av Treserva, Signs of Safety, LVU.

Omfattning: 100%

Info: Avdelningen för vuxna, enheten för funktionsnedsättning (LSS barn) att hyra in socionomkonsult (biståndshandläggare inom LSS)

Krav: Utbildad socionom med lång erfarenhet av myndighetsutövning inom området för LSS funk 0-21 år på handläggarnivå. Erfarenhet arbete inom Stockholms Stad och kan stadens praxis kring nivåer. I tjänsten ingår utredning och beslut samt uppföljning av insatser enligt LSS

Omfattning: 100%

Info: Sedvanliga arbetsuppgifter inom BoU.

Krav: Självgående, LVU erfarenhet.

Omfattning: 100%

Info: Sedvanliga arbetsuppgifter som socialsekreterare, barn och unga.

Krav: Handlägga ärenden enligt BBIC. Erfarenhet krävs.

Omfattning: 100%

Info: Socialsekreterare till myndighetsutövning barn och unga ålder 0–21 år. Primärt utredningsarbete av både ansökningar och anmälningar men uppföljning av insatser kan förekomma. Verksamhetssystem Combine.

Krav: Erfarenhet av handläggning enligt BBIC samt kunskap om handläggning enligt både SoL och LVU. Arbete på plats i Nässjö.

Omfattning: 100%

Info: Socialsekreterare med myndighetsutövning inom verksamhetsområde barn och unga.

Krav: Socionomexamen, erfarenhet av utredning och uppföljning av insatser gällande barn- och unga.

Gärna kunskap i verksamhetssystemet Treserva.

Omfattning: 100%

Info: Socialsekreterare inom BoU, sedvanliga arbetsuppgifter.

Krav: Minst 5 års erfarenhet av utredning inom BoU, självständig, körkort, socionom, erfarenhet av konsultarbete.

Omfattning: 100%. Möjlighet till arbeta hemifrån, max två dagar i veckan.

Info: Huvudsakliga uppgifter är myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Utreda individens beroendeproblematik, missbruk och sociala situation enligt SoL och LVM.

Krav: Erfarenhet av vuxenmissbruk, SoL och LVM. Treserva verksamhetssystemet.

Omfattning: 100%

Info: Socialsekreterare inom barn- och ungdomsenheten.

Krav: Socionomexamen, minst 3 års erfarenhet av utredningsarbete inom Barn och Unga Myndighet, uppdaterad utifrån gällande lagstiftning, rättspraxis, riktlinjer och rutiner,

vara väl förtrogen med socialtjänstens processer inom Barn och Unga Myndighet, vara väl förtrogen med dokumentationssystemet Treserva, Kunna bedriva handläggningsarbetets alla delar självständigt.

Omfattning: 100%

Info: inriktning vård och omsorg med uppgift att utreda, beställa och följa upp insatser. Handläggaren ska ha god kännedom om och erfarenhet av de vanligaste insatserna som beviljas enligt Socialtjänstlagen så som hemtjänst, korttidsboende, vård- och omsorgsboende samt lagstiftningen som styr samverkan med regionen kring utskrivningsklara patienter.

Arbetsuppgifterna gäller alla arbetsuppgifter som hör biståndhandläggning till. Arbetet utförs främst på plats.

Krav: Erfarenhet av verksamhetssystemet Combine samt utredningsmetodiken IBIC är ett plus, krav på B- körkort.